Tietosuojaseloste

Pvm:             15.10.2020

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä

Nimi:             Muhoksen 4H-yhdistys ry

Osoite:         Asematie 14 B, 91500 Muhos


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:             Hanna Ranta-Hirvonen

Osoite:         Asematie 14 B, 91500 Muhos

Sähköposti: hanna.ranta-hirvonen@4h.fi

Puhelin:        0443307955

Rekisterin nimi

 • Osallistuja- ja jäsenluettelot (Ilmoittautumiset kerhoihin, leireille, kursseille, retkille, kilpailuihin)
 • Työhakemukset
 • Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Nimi- ja ikätiedot kerätään tilastointia varten,allergiat ja sairaudet toiminnan turvallisuuden vuoksi,huoltajan yhteystiedot tiedottamisen ja turvallisuuden vuoksi
 • Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys
 • Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet.
          Esimerkiksi työpalvelun työtilausten vastaanotto ja työnvälitys.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Nimi, ikä, osoite, huoltajan yhteystiedot (nimi, s-posti, puhelinnumero), tarvittaessa allergiat ja sairaudet. Työhakemuksissa lisäksi hakijan s-posti ja puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

 • Osallistujatietoja säilytetään 4H-liiton tilastointiohjeen mukaisesti 2 vuotta
 • Työhakemusten tietoja säilytetään työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse.
 • Muuhun yhteydenottoon liittyviä tietoja säilytetään, kunnes yhteydenotto tarve päättyy.

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujat/hakijat/yhteydenottajat itse täyttävät (tai huoltaja täyttää) lomakkeen etukäteen tai paikanpäällä tapahtumassa

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhteistyössä järjestettävissä tapahtumissa, tiedot luovutetaan tapahtumaa järjestämässä oleville yhteistyötahoille.

Myös rahoittajille (esim. hanke) luovutetaan tietoja

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.